Academy, Smiley & Ervaringsmonitor

Kind & Ziekenhuis haalt al bijna 45 jaar kennis op vanuit verschillende perspectieven. Hiermee ontwikkelen we de visie vanuit het perspectief van kind en gezin. Vanuit ervaringsexpertise adviseren, stimuleren en bevorderen wij kind- & gezinsgerichte zorg. Dit doen wij onder andere door het doen van onderzoek, het ontwikkelen van tools, handreikingen en andere praktische producten. Wij stimuleren en bevorderen op verschillende manieren het gebruik van onze kennis en deze producten. Daarnaast geven wij voorlichting, fungeren wij als helpdesk & sparringspartner en brengen wij op diverse manieren patiëntenperspectief in de medische zorg.

Door middel van ons netwerk in de kindzorg weten we wat er leeft, helpen wij verbinden en helpen wij bij het verspreiden van goede voorbeelden. Het doel van Kind & Ziekenhuis is het bevorderen van kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin, die voelbaar is en ervaren wordt in de praktijk. Dit kan op verschillende manieren zoals door samenwerking via onze Academy Ervaringsprofs Kindzorg door o.a. kennisoverdracht, projectsamenwerking, inzet van ons storytelling instrument de Ervaringsmonitor, ons kwaliteitsinstrument de Smiley en andere samenwerkingsvormen uit onze Academy Ervaringsprofs Kindzorg.

Academy Ervaringsprofs Kindzorg

Expertise overdracht & samenwerking vanuit het perspectief van kind & gezin

Kind & Ziekenhuis wil graag continu samen met zorgprofessionals (blijven) werken aan het verder ontwikkelen van kind- & gezinsgerichte zorg die voelbaar is en ervaren wordt in de praktijk. De Academy staat voor een community van (kind)zorgorganisaties die op verschillende manieren het perspectief van kind en gezin blijvend willen integreren in hun beleid en werkzaamheden. Ook zien zij de onafhankelijke ervaringsondersteuning als toegevoegde waarde. De uitgangspunten voor het werk van Kind & Ziekenhuis zijn terug te vinden in onze Handvesten Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg, onze criteria voor kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin voor verschillende afdelingen in het ziekenhuis en zorg in de eigen omgeving en ons Model Family Integrated Care vanuit het perspectief van kind en gezin. Samen met onze ervaringskennis vormt dit de basis van onze uitgangspunten voor kwalitatieve goede medische zorg voor alle kinderen en jongeren in Nederland.

De Academy biedt een samenwerking aan op verschillende onderdelen waarbij de expertise van de ervaringsprofessionals van Kind & Ziekenhuis op verschillende manieren kunnen worden ingezet. Als zorgorganisatie kies je ervoor om lid te worden van de Academy. Het lidmaatschap geeft je recht op afname van een aantal vaste onderdelen. Op de overige onderdelen ontvang je ledenkorting.

Door lid te worden van de Academy Ervaringsprofs Kindzorg werken we samen aan het behalen van nóg betere zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen en conformeer je je als zorgorganisatie aan de Handvesten en Criteria Kind- & gezinsgerichte zorg van Stichting Kind en Ziekenhuis. Het stelt Kind & Ziekenhuis ook in staat om dichtbij de werkvloer zowel individueel als collectief kennis en informatie te brengen, op te halen en te ontwikkelen, om dit vervolgens verder te brengen naar alle zorgorganisaties, belangenorganisaties en de politiek.

Meer info? Academy Ervaringsprofs Kindzorg

Download hier Academy & Smiley Tarieventabel

Download hier onze Criteria Kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin

PREM Storytellinginstrument: Ervaringsmonitor

Kind & Ziekenhuis heeft de Ervaringsmonitor© ontwikkeld als instrument voor zorgorganisaties die zorg aan kinderen bieden. De Ervaringsmonitor is een storytelling instrument om inzicht te krijgen in de kind- en gezinsgerichtheid van de zorg. Hiermee kunnen kinderen, jongeren en ouders 365 dagen per jaar, 24 uur per dag ervaringen delen over hun opname in en/of bezoek aan zorgorganisaties in Nederland.

Patiëntervaringen zijn een vorm van data welke anders is dan veel andere data in onze organisaties. Patiëntervaringen kunnen op veel verschillende manieren worden verzameld zoals via SMS, online vragenlijsten, interviews of focusgroepen. Deze ervaringen zijn in de zorg subjectief, ze zijn mede afhankelijk van persoonlijke aspecten zoals kwaliteit van leven en hun visie op kwaliteit van zorg. Een ervaring is daarom niet te meten in slechts cijfers, een persoonlijk verhaal zegt veel meer dan een getal. De Ervaringsmonitor is een online digitaal instrument voor kinderen, jongeren en ouders om hun ervaringen te delen. Naast het delen van hun ervaring voegen zij ook zelf additionele interpretaties over hun verhaal toe. Met deze eigen interpretatie geeft de gebruiker zelf informatie mee aan de ervaring. Daarmee krijgt jouw zorgorganisatie beter zicht op hoe de zorg echt ervaren wordt en geeft deze extra data hét houvast bij het vinden van trends en het begrijpen van patronen. Mede hierdoor bieden onze analyses brede inzichten op basis van werkelijk gedeelde ervaringen en belevingen.

Als Kind & Ziekenhuis helpen we mee met nadenken over kwaliteitsontwikkelingen vanuit onze collectieve ervaringen op het gebied van de kindzorg. Dit heeft toegevoegde waarde, aangezien het kind en de ouders vaak alleen ervaringen hebben in één of een paar ziekenhuizen. Via een live online interactief dashboard en een jaarlijkse schriftelijke en face-to-face workshop-duidingssessie krijg je als zorgorganisatie continu input om de kwaliteit nog verder te verbeteren.

Meer info? Ervaringsmonitor© Unieke tool voor ophalen van ervaringsverhalen van kinderen, jongeren en ouders

Kwaliteitsinstrument de Smiley of maatwerk audittrajecten

Voor Kind & Ziekenhuis staat kind- & gezinsgerichte zorg ook voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Wij pleiten bij kinderen altijd voor een integrale, multidisciplinaire aanpak. Als een kind behandeld wordt gaat het nooit om de medische behandeling alleen. Een kind- & gezinsgerichte zorgorganisatie zorgt voor het kind en zijn/haar omgeving, het gezin. Ook besteedt een kind- & gezinsgerichte zorgorganisatie aandacht aan hoe het kind en het gezin zelf de invloed van de ziekte en behandeling ervaart op het lichamelijke, emotionele, sociale en cognitieve functioneren.

Onze visie op kind- & gezinsgerichte zorg hebben wij onder andere beschreven in onze Criteria kind- & gezinsgerichte zorg. Deze criteria dienen ook als toetsingscriteria indien een zorgorganisatie een kwaliteitscheck wil uitvoeren van de zorgorganisatie, een specifieke afdeling, een specifiek zorgpad of een ander zorgonderdeel.

Kwaliteitsontwikkeling

Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van kinderen en jongeren en hun gezin vanuit de rechten van het kind in de gezondheidszorg door zich integraal en participatief in te zetten voor een betere kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren. Samen hebben we één doel: het optimaliseren van de kind- en gezinsgerichte zorg in Nederland. Een manier om dat doel te bereiken is een kwaliteitsontwikkeling van kind- en gezinsgerichte zorg in zorgorganisaties. Dit kan door middel van onze ontwikkeltool: kwaliteitsinstrument de Smiley of een maatwerk auditproces. Als zorgorganisaties kan je door middel van een kwaliteitsontwikkeltraject toetsen waar jullie staan op de meetlat van kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin. En aan de hand van gerichte ontwikkelpunten dit ook in de dagelijkse praktijk voelbaar laten zijn voor kind en gezin.

Onder alle criteria hangen indicatoren op het niveau Brons, Zilver en Goud, waar theorie aan ten grondslag ligt. Bij de start van een traject wordt een zorgorganisatie voorzien van het juiste proces- & theorie document waarin alles staat beschreven.

Soorten Smileys

Kind & Ziekenhuis heeft 20 jaar ervaring in audit kwaliteitstrajecten zoals middels de door ons ontwikkelde Smiley. Kind & Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe naast maatwerk trajecten. De toekenning van de Bronzen Smiley voor de Kinder- en dagbehandelingsafdeling, Kraamafdeling en Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg vindt plaats door middel van desk-research. De toekenning van de Zilveren en Gouden Smiley voor de Kinder- en dagbehandelingsafdeling, de Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys voor de Spoedeisende hulp en Medische Kindzorg thuis & in kinder(dag)verblijven vindt plaats door middel van een visitatieproces. Om op te kunnen gaan voor een Zilveren of Gouden Smiley is het een vereiste dat de zorgorganisatie aan het Bronzen niveau voldoet en/of aan de drop-out criteria. Deze staan vermeld in de verdiepende informatie die wordt verkregen bij het starten van een traject.

Meer info over de verschillende Smileys: Welke Smileys bestaan er?

K&Z-SMILEY-GOUD
K&Z-SMILEY-ZILVER
K&Z-SMILEY-BRONS

Criteria

Om een Smiley te verkrijgen moet aan een aantal kwaliteitseisen voldaan worden. Per Smiley zijn er criteria en indicatoren. Download hier het document ‘Criteria kind- & gezinsgerichte zorg vanuit persperctief van kind en gezin’. Dit document beschrijft alle criteria per ziekenhuisafdeling of eerstelijnszorgorganisaties.

Het Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg en onze visie op kind- & gezinsgerichte zorg vormen de basis voor criteria. Alle criteriasets bestaan uit 6 thema’s en meerdere subthema’s. Ons Model Family Integrated Care vanuit het perspectief van kind en gezin geeft dit schematisch weer. In het criteria document is het model terug te vinden inclusief een onderbouwing.

Als onderdeel van het visitatieproces wordt gebruik gemaakt van de Ervarings- en Medewerkersmonitor om ervaringen van kinderen, jongeren, ouders en medewerkers mee te nemen in de beeldvorming. Uitgebreide duiding van de verhalen gebeurt als zorgorganisaties met de Ervaringsmonitor blijft werken. De trends en ontwikkelingen die wij tegenkomen tijdens de toekenning vormen tevens de basis voor de voortdurende stimulans van kwalitatief hoogwaardige kind- & gezinsgerichte zorg vanuit Kind & Ziekenhuis. Dit gebruiken wij voor:

  • Bijdragen aan behoud van goede kind- & gezinsgerichte zorg van de betreffende Smiley;
  • Kind- & gezinsgerichte zorg naar een kwalitatief hoger niveau brengen en aansporen tot kwaliteitsverbetering mede op basis van patiëntperspectief;
  • Ontwikkelen van de kennis van Kind & Ziekenhuis aan haar status als kenniscentrum en goede vertegenwoordiger van kind en gezin;
  • Actueel inzicht verwerven in beleving van de doelgroep en zo de doelgroep beter te kunnen vertegenwoordigen
Meer informatie
Voor uitleg van de verschillende procedures vraag je het ‘Smiley Proces- en Theoriedocument’ aan. Hierin staat ook de theoretische onderbouwing van de criteria en indicatoren van de verschillende Smileys. Hiervoor en voor alle overige vragen neem je contact op met Stichting Kind en Ziekenhuis via smiley@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65.
Smiley criteria
Model Family Integrated Care