Inbreng in kwaliteitstrajecten

Een van de pijlers van Stichting Kind en Ziekenhuis is het stimuleren en bevorderen van kwaliteit in de medische kindzorg. Dit doen wij onder andere door het doen van onderzoek, het ontwikkelen van tools, handreikingen en andere praktische producten. Daarnaast brengen wij op diverse manieren patiëntenperspectief in verschillende soorten kwaliteitstrajecten en wetenschappelijk onderzoek.

De door ons opgestelde criteria, die ook terug te vinden zijn in ons kwaliteitsinstrument de Smiley, vormen een goede onderbouwing hiervoor naast de overige kennis die wij ophalen.

E-learning

Kwaliteitsbevordering

Wij zorgen voor kwaliteitsbevordering door deel te nemen aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in de medische specialistische zorg, huisartsenzorg, verpleegkundige zorg en jeugdgezondheidszorg. In een kwaliteitsstandaard (zoals een richtlijn, zorgstandaard, generieke module, et cetera) staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Hierbij wordt rekening gehouden met het perspectief van de patiënt. Wanneer kwaliteitsstandaarden van toepassing zijn op kinderen en hun gezin, denken wij tijdens de ontwikkeling ervan mee in de volgende stappen:

  • Vooraf bij de knelpuntenanalyse
  • Tijdens het proces in de werkgroep, of we kijken van een afstand mee
  • Wij leveren commentaar tijdens de eindronde
  • We onderschrijven de kwaliteitsstandaard als we ermee akkoord gaan

Kwaliteitsstandaard-ontwikkeling & patiënteninformatie

Per jaar doen wij mee aan zo’n 10 á 20 ontwikkelingstrajecten, en dan vooral aan de ontwikkeling van standaarden die aandoeningsoverstijgend zijn (bijvoorbeeld over anesthesie of chirurgie bij kinderen), en een aantal specifieke onderwerpen waar geen speciale patiëntenorganisaties voor zijn. In het geval het wel over aandoeningsspecifieke richtlijnen gaat, kijken wij meer vanuit het kindperspectief, en minder vanuit de aandoeningsspecifieke knelpunten. Deze proberen we wel altijd op te halen voor alle ontwikkeltrajecten. Wij ontwikkelen ook patiënteninformatie bij de standaarden, zodat deze toegankelijk worden voor kind en gezin. Dit doen we onder andere op onze website kindenziek.nl.

Patiënteninformatie
Kennisagenda's

Kennisagenda’s

Stichting Kind en Ziekenhuis werkt ook mee aan het opstellen van kennisagenda’s. Wetenschappelijke beroepsverenigingen (van medisch specialisten, huisartsen of jeugdartsen) stellen agenda’s op over onderwerpen; indien deze van belang zijn voor kinderen en ouders kijken wij mee. Vanuit onze ervaring, onderzoeken en specifieke uitvragen die we doen, geven wij aan wat wij belangrijk vinden vanuit het kind en zijn of haar gezin. Zo krijgen wij onderwerpen op de agenda.

Advisering op beleidsniveau

Wij doen veel aan advisering op het gebied van kwaliteit, in de richting van de overheid, semioverheid, en andere instituten (inclusief zorgorganisaties) die daaromheen zitten (bijvoorbeeld de Gezondheidsraad, het Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Als zij onderzoeken doen of zich een mening moeten vormen kunnen zij ons vragen om advies.

Margrite Kalverboer