MKS-Middagsymposium

‘Hun leven, onze zorg’

Inzichten, tools en voorbeelden rond

Medische Kindzorg Samenwerking

Donderdag 20 april 2023

13.00 – 17.00 uur, De Soester Duinen – Soest

Kosten € 65

Aanmelden
Programma
Workshops
Sprekers

Alle kinderen hebben recht op goede zorg, zowel in het ziekenhuis als in eigen omgeving. Soms kort, soms langdurig, soms altijd. Op medisch gebied, maar ook op alle andere terreinen van het leven. Zodat kind en gezin hun eigen leven zo goed mogelijk kunnen leiden.

We organiseren die zorg en ondersteuning samen: Medische Kindzorg Samenwerking (MKS). Daarover gaat dit middagsymposium. Laat je bijpraten door topsprekers, ontdek inspirerende  praktijkvoorbeelden van collega’s, maak kennis met de nieuwste praktische tools en luister naar de ervaringsverhalen van gezinnen.

Jij bent er toch ook bij? Samen maken we het verschil in hun leven!

Dit symposium is een initiatief van:

Programma

12:45 UUR

Ontvangst

13:00 UUR

Welkom en opening

Dagvoorzitter is Eva Eikhout, presentator
programmamaker, ex-voorzitter KinderAdviesRaad
Amalia kinderziekenhuis

Eva Eikhout

13:10 – 14.00 UUR

Hun leven, onze zorg: MKS in het Kinderbrandwondencentrum Beverwijk

Kitty Stoker, (nazorg)verpleegkundige Kinderbrandwondencentrum Beverwijk
Carina de Munck, kinderverpleegkundige KinderThuisZorg
Praktisch en inspirerend; hoe maakt MKS het verschil

Rode Kruis Ziekenhuis

Kindzorg zonder muren – hoever zijn we?

Waar staan we met Medische Kindzorg Samenwerking
Jan Peter Rake, kinderarts en medisch directeur
Amalia kinderziekenhuis Nijmegen

Jan Peter Rake

Netwerksamenwerking in de zorg

MKS in breder persfectief, Jeroen van der Velden
Universitair hoofddocent strategie, organisatie en leiderschap,
Nyenrode Business University

Jeroen van der Velden

14:05 UUR

Workshopronde A

Je kunt kiezen uit deze workshops:
1. Praktisch aan de slag met MKS
2. Zo ondersteun je kind en gezin hun behoefte in kaart te brengen
3. Digitale gegevensuitwisseling
4. Wegwijs in de niet-medische domeinen
5. Werken in een netwerk – hoe werkt dat?

14:55 UUR

Pauze

15:10 UUR

Workshopronde B

Je kunt kiezen uit deze workshops:
1. Praktisch aan de slag met MKS
2. Zo ondersteun je kind en gezin hun behoefte in kaart te brengen
3. Digitale gegevensuitwisseling
4. Wegwijs in de niet-medische domeinen
5. Werken in een netwerk – hoe werkt dat?

16:00 UUR

Talkshow: Hun leven, onze zorg

Live talkshow onder leiding van Eva Eikhout
Met ervaringsdeskundige ouders, zorgprofessionals en andere gasten

Eva Eikhout

17:00 UUR

Netwerkborrel

Aanmelden
Programma
Workshops
Sprekers

WAT

MKS-Middagsymposium ‘Hun leven – onze zorg’. Inzichten, tools en goede voorbeelden uit de praktijk rond Medische Kindzorg Samenwerking (MKS). Plenair programma en 2 workshoprondes (kies bij aanmelding 2 workshops uit het aanbod van 5). Ontvangst 13.00 uur, netwerkborrel 17.00 uur.

VOOR WIE

Iedereen die met kindzorg in de eigen omgeving te maken heeft is welkom: kinderartsen, kinderverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, andere kindzorgprofessionals, projectmanagers, beleidsmedewerkers en professionals in het sociale domein. Accreditatie wordt aangevraagd.

WANNEER EN WAAR

Donderdag 20 april 2023, De Soester Duinen – Soest, 13.00 – 17.00 uur.

Workshops – Toelichting

1. Praktisch aan de slag met MKS

Zo pak je het aan, dit is de samenhang, dit zijn de tools

Ieder kind heeft recht op de beste medische zorg. In de eigen omgeving is dat zorg die past bij de wensen en het leven van kind en gezin. We gaan die zorg in Nederland, zo is afgesproken, standaard organiseren volgens de MKS-werkwijze.

Dit betekent dat je standaard 4 fases doorloopt en rekening houdt met alle leefdomeinen. Zo ontstaat samenwerking tussen zorg- en andere professionals en krijgen kind en gezin zorg en begeleiding op maat. Hoe gaat dit allemaal in z’n werk?

Hoe ver ben je mogelijk al met de MKS-werkwijze? Hoe inventariseer je de behoeften van kind en gezin, hoe zet je samenwerking op, en met wie? Welke tools kun je gebruiken? Na deze workshop kun je praktisch aan de slag in jouw organisatie.

Sprekers

Anjet van Dijken, Bianca Hierck,
Christel van Batenburg – MKS-adviseurs Kind
& Ziekenhuis
Manuela Oplaat
kinderverpleegkundige
KinderThuisZorg en mede-oprichter
Kinderverpleegkunde.nl

2. Zo ondersteun je kind en gezin hun behoefte in kaart te brengen

Gebruik hulpmiddelen zoals de Kindtool positieve gezondheid en de IMPACTtool

“Mijn ouders en ik vinden het fijn om naar huis te gaan, maar ook spannend. In het ziekenhuis is alle hulp beschikbaar. Maar hoe gaat dat straks thuis?” De hulpbehoeftescan geeft kind en gezin houvast. Hun wensen en behoeften worden uitgangspunt voor de zorg, hun onzekerheden en vragen worden bespreekbaar.

Maar hoe inventariseer je die wensen en (zorg-) behoeften? Daar zijn hulpmiddelen voor. Zoals de Kindtool positieve gezondheid. Deze tool helpt kinderen tussen de 8 en 18 jaar om te bepalen en te verwoorden wat zij zelf belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. Ook de IMPACT-tool helpt kinderen om helder te krijgen welke zorg en ondersteuning zij willen en nodig hebben – nu en in de toekomst.

Beide instrumenten zijn op deze manier geschikt om de hulpbehoefte op alle kinderleefdomeinen in kaart te brengen. Deze workshop geeft je meer inzicht in de achtergrond, de toegevoegde waarde en de inzetbaarheid van deze tools.

Sprekers

Elise van de Putte – kinderarts,
hoogleraar kindergeneeskunde UMC
Utrecht, deskundige Kindtool positieve
gezondheid
Jurrianne Fahner – kinderarts in
opleiding en onderzoeker UMC Utrecht,
deskundige IMPACT-tool
Colinda van Machielsen
kinderverpleegkundige bij KinderThuisZorg
ervaringsdeskundige ouder
(geïnviteerd)

3. Digitale gegevensuitwisseling

Leren van de geboortezorg

Bij MKS draait alles om goede samenwerking tussen zorgprofessionals, kind en gezin en professionals in andere domeinen, zoals de jeugdgezondheidszorg, gemeente en school. Een goede uitwisseling van gegevens is daarbij essentieel. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. Elektronische uitwisseling van gegevens gaat sneller en verkleint de kans op fouten. Ook bij MKS is een digitaal overkoepelend zorgplan daarom uiteindelijk de beste oplossing. In de geboortezorg, waar ook sprake is van meerdere professionals die betrokken zijn bij moeder en kind, zijn hierin al stappen gezet. Wat kunnen wij daarvan leren?

In deze workshop laten we zien wat gegevensuitwisseling nu precies is en wat ervoor nodig is. Ook nemen we Babyconnect onder de loep, een programma waarin de digitale uitwisseling van informatie tussen patiënt/cliënt en professionals in de geboortezorg centraal staat.

Sprekers

Dorine Veldhuyzen – bestuurder
stichting CareCodex en VIPPBabyconnect
Hester Rippen – directeur-bestuurder
Kind & Ziekenhuis
Chantal van der Velde – Kinderverpleegkundige
en coördinator Netwerk Integrale Kindzorg regio
zuidoost en zuidwest

4. Wegwijs in de niet-medische domeinen

Begrijp de domeinoverstijgende kindzorg

Kinderverpleegkundigen zien als geen ander wat kind en gezin nodig hebben als de zorg verder gaat na het ziekenhuis. Maar vind maar eens je weg in het doolhof van wetten en indicatiebesluiten in de andere domeinen waar die zorg mede vandaan moet komen. Zoals het sociaal domein: complex en ondoorzichtig voor de kinderverpleegkundige, maar wel onlosmakelijk verbonden met goede zorg en welzijn van kind en gezin. Denk aan jeugdhulp, de WMO en passend onderwijs.

Deze workshop geeft je zicht op de diverse wettelijke kaders, maakt je wegwijs in het sociaal domein en laat je zien hoe je de samenwerking met professionals in het sociaal domein kunt verbeteren. Ook krijg je tips wat te doen als het proces van domeinoverstijgend indiceren vastloopt.

Sprekers

Leandra Beeloo – projectleider
domeinoverstijgend indiceren in de
kinderpalliatieve zorg en coördinator
Netwerk Integrale Kindzorg
regio Utrecht
Natalie Bakker – indicerend
kinderverpleegkundige Zigzagzorg
ervaringsdeskundige ouder
(geïnviteerd)

5. Werken in een netwerk – hoe werkt dat?

Ken je netwerk en durf het in te zetten

De zeven NIK vormen een belangrijke schakel in de implementatie van de werkwijze MKS. Binnen de NIK leggen jullie – zorgverleners uit intra- en extramurale zorg – belangrijke verbindingen voor afstemming, samenwerken, en kennisdeling zodat gezinnen de best mogelijk zorg krijgen. Maar werken in netwerken is ook ingewikkeld. Want hoe blijf jij als professional verbonden aan je netwerk? En hoe ondersteun je samen kind en gezin? En hoe kun je bijdragen dat het NIK telkens weer uitbreidt waar nodig voor jouw werk, de gezinnen die je helpt? Een NIK is immers geen statisch systeem maar speelt zich af in het zeer dynamische werkveld van de medische kindzorg, waar mensen komen en gaan, waar nieuwe vraagstukken zich voordoen en steeds opnieuw vereisen het NIK te onderhouden en uit te breiden en in andere gevallen te verkleinen.

In deze workshop leer je meer over wat jij kunt doen om het NIK te laten doen functioneren, wat de rol van iedere zorgverlener is en hoe het NIK gezinnen echt helpt.

Sprekers

Jeroen van der Velden – universitair
hoofddocent strategie, organisatie
en leiderschap, Nyenrode Business
University
Johannes Verheijden – coördinator
Netwerk Integrale Kindzorg regio
noordoost
Brenda Grandiek
kinderverpleegkundige, Copiloot, NIK
Noord-Holland & Flevoland, medeoprichter Kinderverpleegkunde.nl

Dit symposium is een initiatief van